CS. Trần Lê Minh

Trần Lê Minh đã vượt qua những kiểm duyệt khắt khe của Hiệp hội nha khoa Châu Âu ESCD, các bài kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt về kỹ năng chuyên môn, tay nghề và thái độ ứng xử với khách hàng để trở thành một phần của đội ngũ nha khoa MIRAI.

Chức vụ: 
Cộng Sự